header banner
Default

De enige oplossing voor de NFT-markt is deze controversiële beslissing


Gracy Chen is managing director van crypto exchange Bitget. In deze column deelt zij haar visie op de huidige staat van de NFT-markt en wat er voor nodig is om de markt weer op de been te helpen.


De verschuiving van OpenSea van “verplichte maker royalties” naar “optionele maker royalty’s mechanisme” zal ongetwijfeld voor heel wat controverse zorgen. Voor non-fungible token (NFT) trading platformen en zelfs de hele NFT-markt is dit een tweesnijdend zwaard, waarbij verschillende mensen verschillende standpunten innemen en verschillende perspectieven bieden.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Voor- en nadelen afschaffen crypto royalty’s

VIDEO: My Controversial NFT Opinion
Max Maher

Aan de ene kant geloven sommigen dat het afschaffen van royalty’s gunstig is voor de langetermijnontwikkeling van NFT’s: Ten eerste is de aanwezigheid van royalty’s zelf controversieel in een gedecentraliseerde wereld. In een blockchain omgeving kan het afdwingen van royalty’s on-chain controversieel zijn, en gecentraliseerde oplossingen zouden de waardepropositie van activa kunnen ondermijnen.

Ten tweede kan het vertrouwen op royalty’s de aandacht van makers afleiden van mogelijk gunstigere inkomstenmodellen. Royalty’s zouden kunnen leiden tot een wildgroei van projecten van lage kwaliteit op de markt, gedreven door winstbejag op korte termijn.

Aan de andere kant stellen anderen dat dit de groei en het creatieve enthousiasme van NFT-projecten zou kunnen belemmeren en de relaties tussen OpenSea en de makers van projecten onder druk zou kunnen zetten.

Bored Ape NFT's op OpenSea.
Bored Ape NFT’s – Bron: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Ten eerste kan de beslissing van OpenSea om de royalty’s te hervormen gevolgen hebben voor het inkomen van de makers van NFT-projecten, waardoor hun motivatie om te creëren afneemt en innovatie en ontwikkeling in de NFT-markt verder worden belemmerd.

Ten tweede, als de relaties met prominente NFT-projecten/creators verslechteren – zoals de recente aankondiging van Yuga Labs om de steun voor SeaPort in te trekken – kan OpenSea te maken krijgen met een grotere marktdruk en mogelijk marktaandeel verliezen aan concurrenten, waardoor ze hun royalty beleid moeten heroverwegen.

Advertisement

De redding van NFT moet breder gezocht worden

VIDEO: Wat is een NFT: zo werken ze en dit kun je ermee doen!
AllesOverCrypto

Wat betreft de vraag of dit van invloed zal zijn op de stijging en daling van de algehele NFT-markt, denk ik dat het beleid van de NFT trading platformen niet de belangrijkste factor is en geen directe invloed heeft.

De recente vertraging in de NFT-markt heeft vooral te maken met de algemene dalende marktomstandigheden, onvoldoende post-lancering empowerment van NFT-projecten en de voortdurende achteruitgang van gevestigde NFT-projecten doordat bepaalde blue-chip NFT-projecten “credit defaults” hebben.

Om deze situatie te keren, zijn een herstel van de algemene crypto markt en baanbrekende innovaties in NFT-projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien, als “de-royaltization” een onomkeerbare trend is, zullen makers nieuwe inkomstenbronnen moeten verkennen.

Ze zouden verschillende manieren kunnen overwegen om winst te maken op de blockchain, zoals het reserveren van bepaalde werken, vrijwillige royalty-sharing sociale leaderboards, officiële goedkeuringen voor eerste releases en derivaat werken nadat ze hun capaciteiten hebben bewezen, en nog veel meer.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Oplossingen om de NFT-markt te herstellen

VIDEO: Wat is een NFT ?
Looking Around Online

Naar mijn mening moeten er 3 belangrijke acties worden ondernomen om de NFT-markt te helpen.

Ten eerste het opzetten van ondersteuningsprogramma’s voor artiesten. NFT trading platforms kunnen makers van hoge kwaliteit aantrekken door stimulansen te bieden en creativiteit aan te moedigen om de ontwikkeling van NFT te stimuleren.

NFT’s van beginnende kunstenaars zouden in eerste instantie vrijgesteld kunnen worden van royalty’s en de royalty’s zouden in de toekomst flexibel vastgesteld kunnen worden op basis van het totale transactievolume.

Ten tweede moeten intellectuele eigendommen beschermd worden: Momenteel vormen royalty’s het belangrijkste beschermingsmechanisme voor NFT-creaties. Het verkennen van meer manieren voor auteursrechtelijke bescherming voor makers is cruciaal, zoals digitale watermerktechnologie en autorisatiemechanismen op basis van smart contracts.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het intellectuele eigendom van makers wordt gerespecteerd, waardoor het risico op ongeoorloofd gebruik of misbruik van hun werk afneemt.

Ten slotte kan een royalty incentive pool helpen. NFT trading platforms kunnen een royalty incentive pool opzetten die royalty inkomsten combineert met de toekomstige prijs (transactievolume) van NFT’s. Het ontgrendelen van verschillende voordelen kan worden gekoppeld aan het bereiken van specifieke mijlpalen.

Daarnaast zou een deel van de opbrengst verdeeld kunnen worden over de adressen van alle NFT-houders, waardoor een flexibelere benadering van de stimulans voor royalty’s ontstaat. Dit moedigt makers aan om de betrokkenheid bij de gemeenschap voortdurend te vergroten door werken van hoge kwaliteit te creëren, terwijl kopers ook kunnen profiteren van toekomstige NFT-voordelen.

Sources


Article information

Author: Mr. Jesse Rocha

Last Updated: 1699783682

Views: 1069

Rating: 4 / 5 (119 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. Jesse Rocha

Birthday: 1992-06-09

Address: 7525 Roberts Flat Apt. 156, East Cameronville, SC 37325

Phone: +4163127053278053

Job: Event Planner

Hobby: Pottery, Kite Flying, Bird Watching, Coin Collecting, Skiing, Rowing, Soccer

Introduction: My name is Mr. Jesse Rocha, I am a talented, irreplaceable, lively, tenacious, Colorful, esteemed, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.